RODO

Informacja o przetwarzaniu przez spółkę Ronomlex sp. z o.o. danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli RODO, pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu przez spółkę Ronomlex sp. z o.o. oraz o zasadach na jakich się to będzie odbywać. Jednocześnie Zarząd Spółki zapewnia, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ronomlex sp. z o.o.  z/s w Zygmuntowie, adres: Zygmuntowo 37, 06-450 Glinojeck (NIP 566 201 23 93) zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Z Administratorem można się skontaktować:

- listownie na adres korespondencyjny: Zygmuntowo 37, 06-450 Glinojeck

- przez email: biuro.USUŃ_TO@ronomlex.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych o prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności:

a/ zawarcie i wykonanie umowy, w której jest Pani/Pan stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO).

b/ ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO).

c/ wypełnienie obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO).

d/ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie interesów realizowanych przez Administratora i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r (RODO).

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzanie będą w zakresie i przez cały czas wymagany przepisami prawa.

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, np. dostawcom usług IT, księgowości. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych wymaganych obligatoryjnie jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

8. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a/ prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych/ jeśli była udzielona,

b/ prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (poprawienie, uzupełnienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,

9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody, a przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany adres korespondencyjny lub email.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji. W tym profilowaniu.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.